Wat is eigen vermogen?

“Het verschil tussen alle bezittingen (activa: linkerkant van de balans) en schulden (passiva: rechterkant van de balans) van je onderneming vormt het eigen vermogen. Het eigen vermogen staat aan de rechterkant van de balans, dus onder de passiva. Eigen vermogen kun je zien als een schuld die de onderneming heeft aan haar eigenaren.”

Eigen vermogen berekenen

Het eigen vermogen is een eenvoudige berekening van alle bezittingen minus de schulden. In formule kun je dit dus als volgt berekenen:

  • eigen vermogen = bezittingen – schulden

Toename of afname van het eigen vermogen

Wanneer spreek je van een toename en wanneer van een afname van het eigen vermogen? Hieronder een aantal basis regels.

Het eigen vermogen neemt af wanneer:

  • de onderneming verlies lijdt
  • bij het uitkeren van winst (dividend)
  • door afschrijving op goederen
  • bij kapitaalterugstorting / privé onttrekking

Het eigen vermogen neemt toe wanneer:

  • de onderneming winst maakt
  • door een kapitaalstorting / privétoevoeging

Tags: eigen vermogen | eigen vermogen berekenen | wat is eigen vermogen | het eigen vermogen | wat is het eigen vermogen | waaruit bestaat het eigen vermogen