Wat is vaste activa?

Wanneer men spreekt over het vaste activa dan spreekt men over de bezittingen van een onderneming, welke voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming. Vaste activa bestaat uit 3 soorten, namelijk: immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Op deze pagina leggen we naast de algemene definitie ook deze 3 soorten uit.

Definitie

Vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming. Over het algemeen kan worden gesteld dat indien de bezittingen voor langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming deze als vaste activa worden beschouwd. De vaste activa staan aan de linkerzijde van de balans.”

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben. Enkele voorbeelden van immateriële vaste activa:

  • Goodwill: de goodwill kan bijvoorbeeld bestaan uit opgebouwde klanten van een bedrijf. Als het bedrijf wordt overgenomen dan vertegenwoordigen deze klanten een bepaalde waarde van het bedrijf. Deze klanten zijn immers verantwoordelijk voor een deel van de omzet.
  • Octrooien / patenten: dit zijn intellectuele eigendomsrechten die de eigenaar in staat stellen om anderen te weerhouden van bepaalde activiteiten. Ook dit is een bepaalde waarde voor een bedrijf, omdat een octrooi het bedrijf recht geeft om als enige daarin te handelen bijvoorbeeld.
  • Research / ontwikkelingskosten: dit zijn bijvoorbeeld kosten die zijn gemaakt om het product te kunnen ontwikkelen. Deze kosten kunnen gespreid worden over de levenscyclus van een product.
  • Merknamen, computersoftware, recepten, enz.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard, wat betekent dat je ze kunt pakken of aanraken. Enkele voorbeelden van materiële vaste activa:

  • Grond en gebouwen
  • Machines en installaties
  • Transportmiddelen en computers

Financiële vaste activa

Hierbij kun je denken aan vaste activa die bestaan uit deelnemingen in andere maatschappijen, aandelen en andere financiële vorderingen. Deze posten betekenen meestal een bepaalde invloed die het bedrijf heeft in een ander bedrijf.

Tags: vaste activa | immateriële vaste activa | materiële vaste activa | financiële vaste activa | wat is vaste activa | wat zijn vaste activa